' مديران چگونه از بيوريتم در مدرسه استفاده كنند

پیام مدیر
سلام به تمامي اوليا‘ محترم
سخن روز
سال جدید
  جهاد اقتصادی


مديران چگونه از بيوريتم در مدرسه استفاده كنند

دفعات نمایش : 823

 

مديران چگونه از بيوريتم در مدرسه استفاده كنند

امروزه يكي از ابزارهايي كه مديران در كشورهاي پيشرفته از آن

استفاده م يكنند تا كارايي مدرسة خود را افزايش دهند، برخورداري

از اطلاعات بيوريتم نيروي انساني است. در ابتدا دسترسي به اين

اطلاعات با توجه به تعداد كاركنان و همچنين تجزيه و تحليل آنها

ب ه منظور كشف روزهاي بحراني، بسيار وقت گير و پر از محاسبات

پيچيده بود؛ ولي برخورداري از تكنولوژي و فنآوري رايانه منجر به

توليد نر مافزارهاي متنوع گرديده كه به راحتي قابل استفاده شده است.

بدين ترتيب كه با ورود اطلاعات دقيق تاريخ تولد كاركنان امكان

كشف حالات جسمي روحي و رواني آنان در هر روز ميسر است.

مديران در سازما نهاي صنعتي با استفاده از نرم افزار مذكور

به نحوي برنام هريزي م يكنند كه كارهاي حساس و دقيق در فاز مثبت،

به صورت گردش كار صورت پذيرد تا بهر هوري در سازمان افزايش

يابد. از طرف ديگر مديران با اطلاع از بهترين زمانهايي كه فرد توان

خلاقيت و درك موضوعات را داشته باشد، برنامة توسعه و تحقيق

و كسب امتياز ارز شافزوده را تعقيب ميكنند. همچنين در روزهاي

بحراني كه از حاصل تقابل فاز مثبت و منفي سيكلها حادث م يگردد با

مرخصي اجباري كاركنان، مانع بروز حوادث و سوانح كار ميشوند.

در كشور ما نيز در سالهاي اخير ضمن مطالعات و توليد مقالات

زياد در اين خصوص اين موضوع بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته

است و توأم با توجه نخبگان به اين موضوع خوشبختانه نرم افزارهاي

آن توليد و توسط مؤسسات مختلف عرضه شده است؛ ولي مديران

دولتي ب هندرت در مناسبات با كاركنان به اين موضوع توجه داشتهاند.

نرم افزارهاى مربوط بيشتر در مراكز مشاوره، روا نكاوي و خدمات

مديريت مورد استفاده قرار م يگيرد. طراحي اين نر مافزار براساس

تئوري بيوريتم طراحي شده است كه در آن، هنگام تولد هر سه دوره

در فيزيولوژي هر انساني از صفر شروع م ىشود. در اين سيستم با

ثبت تاريخ دقيق تولد، ب هطور خودكار در جدول تقويم سالانه، شبيه

روزشمارهايي كه در نرم افزارهاي اتوماسيون اداري استفاده م يشود،

هر دوره از تاريخ تولد شروع م ىشود و با رسم نمودار منحني در رنگهاي

مختلف ادامه م ىيابد. منحنى قرمز رنگ مربوط به سيكل جسمي 23

براساس اصول بيوريتم، زندگي هرانسان از

لحظة تولد تا لحظة مرگ مرتباً در سه سيكل

خاص كه مانند منحنيهاي سينوسي داراي

فازهاي مثبت و منفي هستند، تكرار مىشو د

روزه، منحني سبز رنگ مربوط به سيكل احساسي 28 روزه و منحني

آبي رنگ سيكل ادراكي (قوه تفكر) 34 روزه است. هر منحني از تاريخ

تولد شروع شده و در نيمة هر دوره به اوج خود م يرسد و سپس مسير

نزولي خود را م يپيمايد.

بر اساس امكانات نر مافزارها گزارش روزانه،گزارش ماهانه و سالانة

هر فرد ثبت م يگردد. مدير مدرسه با انتخاب فرد مورد نظر م ىتواند به

خصوصيات جسمي (ميزان انرژي)، احساسي و ادراكي و توضيحات

تكميلي در خصوص دان شآموز دسترسى يابد. به عنوان مثال با تغيير

فاز هر سيكل، علامت روز بحراني و يا در صورت يكه دو يا سه منحني

در يك روز خط زمان را قطع نمايند، هشدار روز بحراني بيشتر و بسيار

بحراني را به كاربر نشان م يدهد و توضيحات بيشتر و توصيه هاي

مربوط را به صورت اخطار اعلام مىكند و به مدير م يگويد امروز اين

دانش آموزان نيازمند مراقبت بيشتر و يا مستعد يادگيري هستند.

در محيط آموزش وپرورش مديران مدارس ضمن توجه به اين

تئوري ميتوانن با تهية نرم افزار بيوريتم و درج تاريخ دقيق تولد

دانش آموزان و حتي معلمان اطلاعات بيشتري را درخصوص سيكلهاي

مختلف جسمي، حسي و ذهني دانش آموزان به دست آورند و نوع

برنام ههاي آموزشي و درسي را با هماهنگي مشاوران و معلمان به

نحوي مديريت كنند كه با توجه به تفاوتهاي فردي دانش آموزان در

روزهاي مختلف سيكلهاى مذكور مورد توجه قرار گيرد. به طور مثال

م ىتوان سيكل جسمي دان شآموزان برگزيده براي مسابقات ورزشي در

نظر گرفته شود تا در حد امكان به نحو مطلو بتري تدبير و موفقيت

بيشتري كسب كنند و با مراقبت بيشتر در روزهاي بحراني از بروز

سوانح و حوادث فيزيكي جلوگيرى نمايند.

همچنين اگر معلمان از روزهاي بحراني سيكلهاي خود مطلع

شوند، در نحوة تدريس، تعامل و برخورد با دانش آموزان و همكاران

نسبت به كنترل رفتار خود توجه م ىكنند.

مديران با ب هكارگيرى اين نرم افزار م ىتوانند با استخراج چرخة

بيوريتم دانش آموزان و ثبت در پروندة مشاورة آ نها به مشاوران

و مربيان پرورشي در رسيدن به اهداف تربيتي و پرورشي كمك

كنند.

در سطح جامعة دانش آموزي مىتوان برحسب فراواني، بهترين

زمان برگزاري امتحانات را كه كمترين روزهاي بحراني دانش آموزان

را داشته  باشد انتخاب كرد و حتي در سطح كلان كشور در صورت

برخورداري از پايگاه اطلاعاتي بيوريتم دانش آموزان مىتوان زمان

بهينة برگزاري امتحانات كنكور را نيز به سازمان سنجش پيشنهاد

كرد.

□□□

بيوريتم يكي از تاز هترين موضو عها در حيطة شناسايي ارگونومي

ذهن است. اين تئورى با شناخت جنب ههاي فكري، جسمي و روحي

شخص م يتواند در تقليل حوادث ناشي از كار و اشتباهات بدون

دليل ظاهري بسيار مؤثر باشد. پس شناخت و به كارگيرى آن مىتواند

در بهبود عملكرد مدرسه سهم زيادى داشته باشد. مديران مدرسه

م ىتوانند با شناسايى اين پديدة جديد و استفاده از نر مافزارهاي آن،

امكان ب هكارگيرى آن را در مدارس فراهم كنند.

وزارت آموزش و پرورش با توجه به رويكرد جديدى كه در

تحول بنيادين نظام آموزش دارد و اهميتي كه براى تغيير رفتار

دان شآموزان قائل است، جا دارد به اين مؤلفه بيشتر بپردازد و بستر

لازم را براي بهر هگيري از اين ابزار مديريتي در مدارس به منظور

تحقق اهداف بلند سند ملي آموز ش وپرورش مهيا كند. از اين رو

خوب است نحوة استفاده از اين تكنيك را در دستور كار معاونت

محترم پرورشي قرار دهد و از محل منابع مربوط به فناوري ارتباطات

و اطلاعات آموزشي نر مافزاري بومي در چارچوب نيازهاي تربيتي

آموز شوپرورش طراحي كند تا ب هصورت يكپارچه در مدراس كشور

مورد استفادة مديران و هست ههاي مشاوره قرارگيرد و با اهميت

بيشتر به دانش آموز و درك رفتارهايش به عنوان عنصر اصلي در

فرايند تعليم وتربيت در ارتقاء رشد تحصيلي گامهاي مؤثرتري

برداشته شود و از افزايش كارايي و اثربخشي برنام ههاي آموزشي

اطمينان بيشتري حاصل گردد.

 
نظرات شما